Tính bền vững

Tại Fujifilm, chúng tôi đang làm việc giảm bớt lượng cacbon và nước, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và vật liệu đóng gói hiệu quả hơn và giảm thiểu việc tạo ra chất thải và rủi ro cho môi trường