Khả năng truy cập

Tuyên bố về khả năng truy cập

Công ty Fujifilm cam kết đảm bảo khả năng truy cập trang web cho tất cả người dùng đang sử dụng bất kỳ công nghệ nào.

Khả năng truy cập là gì?

Khả năng truy cập là về việc thiết kế trang web để đảm bảo rằng nội dung của trang web có thể truy cập được và sẵn sàng cho tất cả các nhóm người dùng, bao gồm những người khuyết tật và người cao tuổi.

Để cung cấp trang web có thể truy cập được, chúng tôi đã đưa ra các chính sách về phát triển nội dung gồm: cung cấp mô tả bằng chữ thay thế cho hình ảnh, sử dụng điều hướng trang web đơn giản và thống nhất, gán nhãn các phần tử rõ ràng và tạo cấu trúc trang lôgic bằng ngôn ngữ đánh dấu HTML thích hợp, v.v. Các chính sách cơ bản này đảm bảo rằng ngay cả người dùng có truy cập Internet băng thông hẹp có thể xem nhanh và chính xác nội dung trên các trang web.

Hướng dẫn về khả năng truy cập

Để cung cấp khả năng truy cập cao hơn trang web của FUJIFILM Holdings cho tất cả người dùng, chúng tôi đã tập trung phát triển trang web bằng cách thực hiện theo các chuẩn và tuân thủ các đặc tả hiện có bao gồm:

Hướng dẫn và đặc tả