In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


Hồ sơ công ty

Tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 75 vào năm 2009, Fujifilm được biết đến là công ty xử lý hình ảnh và ảnh chụp lớn nhất thế giới. Chúng tôi cũng đang đổi mới trong ngành thuốc, vật liệu chức năng cao và nhiều ngành công nghệ cao khác.