In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.


Tính bền vững

Tại Fujifilm, chúng tôi đang làm việc giảm bớt lượng cacbon và nước, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và vật liệu đóng gói hiệu quả hơn và giảm thiểu việc tạo ra chất thải và rủi ro cho môi trường