In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Phương pháp tiếp cận CSR của chúng tôi

Fujifilm Holdings tán thành triết lý công ty của Fujifilm và làm rõ phương pháp tiếp cận CSR của Tập đoàn Fujifilm như một phương pháp để thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty, đây là điều cơ bản đối với triết lý này.

Phương pháp tiếp cận CSR của Tập đoàn Fujifilm

Phương pháp tiếp cận CSR của Tập đoàn Fujifilm là đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội bằng cách thực hiện triết lý công ty của Tập đoàn Fujifilm và nhận ra tầm nhìn qua các hoạt động kinh doanh công bằng và trung thực.

Chúng tôi sẽ:

  1. 1. thực hiện trách nhiệm pháp luật và kinh tế, và đáp ứng các yêu cầu của xã hội bằng cách đóng góp với vai trò là một công dân công ty vào sự phát triển văn hóa và công nghệ trong xã hội và bảo tồn môi trường.
  2. 2. liên tục đánh giá lại các hoạt động CSR của chúng tôi có đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mong đợi của xã hội không và những hoạt động đó có được tiến hành hợp lý qua đối thoại với các đối tác của chúng tôi bao gồm khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên, cộng đồng địa phương và đối tác kinh doanh không.
  3. 3. nâng cao sự minh bạch của công ty bằng cách chủ động cung cấp thông tin để thực hiện trách nhiệm giải trình của chúng tôi cho các hoạt động kinh doanh.

Các chính sách liên quan đến Tập đoàn Fujifilm

Phóng to ảnh