In order to provide you with a better browsing experience and to improve our site functionality, we use cookies and other tracking technologies. Detailed information on the use of cookies on our site and how to opt out is provided in our Cookie Policy. By clicking on "AGREE" button below or clicking into any content on this site, you consent that we can store and access cookies and other tracking technologies as described in our Cookie Policy.

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập Trang web “Fujifilm tại Vietnam” (“Trang web”) và chào mừng bạn đến với Thỏa thuận điều khoản và điều kiện sử dụng (“Thỏa thuận”) của FUJIFILM Corporation(“Fujifilm”). Trang web này là tài sản của Fujifilm, được duy trì và công khai cho công chúng nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến Fujifilm và sản phẩm và dịch vụ của Fujifilm một cách thuận tiện để tìm thông tin liên quan, như thông cáo báo chí mới nhất, thông tin tài chính, dòng sản phẩm, thông tin liên hệ tại địa phương và các trang web thuộc sở hữu của các công ty con của Fujifilm hoặc các nhà phân phối trên toàn thế giới.

Việc bạn truy cập, duyệt và sử dụng Trang web này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được quy định tại Trang web này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong những luật về thương hiệu, bản quyền, quyền riêng tư và bôi nhọ danh dự. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH. Do đó, Fujifilm yêu cầu bạn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý và không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bạn không nên sử dụng Trang web này.

1. Sử dụng Trang web này.

Theo tài liệu này Fujifilm cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn để duyệt và/hoặc sử dụng Trang web này bằng cách hiển thị Nội dung của Trang web (như được định nghĩa tại Mục 2) trên màn hình máy tính của bạn. Theo các điều khoản được quy định tại Mục 2 và 3 trong tài liệu này, bạn cũng có thể tải về, sao chép, lưu trữ, phân phối và/hoặc in Nội dung bất kỳ cho mục đích duy nhất là sử dụng các dịch vụ của Trang web này miễn là bạn giữ được sự toàn vẹn của Nội dung này và bạn sử dụng Nội dung này chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

2. Quyền sở hữu trí tuệ.

Trừ khi có tuyên bố hoặc thông báo khác, toàn bộ văn bản, chương trình phần mềm có được trên hoặc thông qua Trang web này, và nội dung khác được đưa vào Trang web này (“Nội dung”), bao gồm thương hiệu (đã đăng ký và chưa đăng ký), đồ họa, ảnh, hình ảnh, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) và sự lựa chọn, sắp xếp và “cảm quan” của Nhãn hiệu và Nội dung khác đều là tài sản của Fujifilm hoặc tài sản của các bên thứ ba đã cấp cho Fujifilm quyền sử dụng Nội dung như vậy trên Trang web này. Tất cả Nội dung đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu quốc tế.

3. Tuyên bố chính sách về ý tưởng không yêu cầu.

Fujifilm có các chương trình nghiên cứu và phát triển sâu rộng và đang không ngừng làm việc và phát triển các sản phẩm và quy trình mới, các công dụng mới và/hoặc cải tiến cho các sản phẩm và quy trình hiện có, các thiết bị mới hoặc sửa đổi, trang thiết bị, máy móc, dự án kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và các hoạt động tương tự. Ngoài ra, Fujifilm đã tích lũy được một bộ sưu tập lớn tài sản trí tuệ, ý tưởng kinh doanh và công nghệ.
Để tránh nhầm lẫn có thể xảy ra trong tương lai giữa các ý tưởng của Fujifilm và các ý tưởng được gửi cho Fujifilm, cũng như để tránh những hạn chế của các hoạt động và chương trình nghiên cứu và phát triển của mình, Fujifilm duy trì chính sách không chấp nhận bất kỳ ý tưởng nào không công khai hoặc bí mật. Bằng việc gửi ý tưởng cho Fujifilm, bạn đồng ý rằng Fujifilm không có nghĩa vụ (i) giữ bí mật cho ý tưởng đó hoặc bất kỳ tài liệu nào được gửi đến, (ii) nghiên cứu, đánh giá, xem xét hoặc thông qua ý tưởng đó, (iii) trả lại bất kỳ tài liệu nào được gửi đến hoặc (iv) bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ bên nào khác vì ý tưởng đó.

4. Hạn chế sử dụng nội dung trên Trang web này.

Trừ khi được cho phép rõ ràng trong tài liệu này hoặc ở nơi khác trên Trang web, hoặc bằng việc nhận được sự cho phép từ trước bằng văn bản của Fujifilm, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền hạn, thẩm quyền, tư cách hoặc lợi ích cần thiết để cấp quyền hợp pháp đó, bạn không được phép sửa đổi, sao chép, tải xuống, phân phối, truyền tải, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo ra tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu hoặc Nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web này cho mục đích thương mại hoặc công cộng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc sử dụng làm thẻ mô tả trên các trang hoặc trang web khác trên World Wide Web. Không điều khoản nào trong Thỏa thuận này trao cho bạn bất kỳ quyền nào về Nhãn hiệu hoặc Nội dung khác mà không được đề cập cụ thể trong tài liệu này.

5. Điều khoản và điều kiện đặc biệt.

Các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này chỉ áp dụng cho Trang web này. Trang Web này có thể chứa liên kết đến các trang web và nội dung của các bên thứ ba (“Nội dung của bên thứ ba”) với vai trò là một dịch vụ cho bạn. Fujifilm không giám sát, đánh giá hay cập nhật, và không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với Nội dung của bên thứ ba hoặc trang web của bên thứ ba. Trừ khi có tuyên bố rõ ràng khác, Fujifilm không xác nhận hoặc thông qua bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào, và Fujifilm không đại diện, bảo hành hoặc bảo đảm cho tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc tin cậy của bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Nếu bạn sử dụng các liên kết này và Nội dung của bên thứ ba, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi làm như vậy. Ngoài ra, sự tham khảo đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác thông qua tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhà sản xuất, nhà cung cấp không cấu thành hay ngụ ý bất kỳ sự chứng thực, tài trợ hay giới thiệu nào của Fujifilm.
Bạn có thể tìm thấy các điều khoản và điều kiện bổ sung liên quan đến các trang cụ thể trên Trang web này. Việc bạn sử dụng các trang như vậy trên Trang web này thể hiện sự đồng ý của bạn tuân thủ với các điều khoản và điều kiện của các trang này. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện được cung cấp trong tài liệu này và các điều khoản và điều kiện bổ sung được cung cấp ở nơi khác trên Trang web này, thì các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng.

6. Cập nhật và sửa đổi.

Nội dung trên Trang web này được Fujifilm cung cấp để tạo thuận tiện cho bạn và có thể được thay đổi mà không báo trước. Vào bất kỳ lúc nào và đôi khi Fujifilm có thể sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện và Nội dung. Theo tài liệu này bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu ràng buộc bởi các cập nhật và sửa đổi đó và bạn sẽ có cơ hội xem lại. Chúng tôi khuyên bạn định kỳ truy cập trang này để xem lại và tự làm quen với tất cả các điều khoản và điều kiện hiện tại và xem lại Trang web này nói chung để tự làm quen với các cập nhật và sửa đổi.

7. Không bảo đảm.

TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. FUJIFILM TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỌI BẢO ĐẢM, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, SỰ KHÔNG VI PHẠM, TÍNH BẢO MẬT, NỘI DUNG THÔNG TIN, TÍCH HỢP HỆ THỐNG HAY TÍNH CHÍNH XÁC VÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG VỀ SỰ HƯỞNG LỢI YÊN ỔN.
FUJIFILM KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC MÁY CHỦ, ỨNG DỤNG HOẶC CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB KHÔNG CÓ VI RÚT HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC, VÀ BẠN CHỊU TOÀN BỘ RỦI RO VỀ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI MÀ BẠN CÓ THỂ GẶP PHẢI HOẶC CHỊU ĐỰNG DO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB NÀY. FUJIFILM KHÔNG BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG TRUY CẬP LIÊN TỤC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI HOẶC AN TOÀN VÀO TRANG WEB NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB, VÌ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY CÓ THỂ BỊ CAN THIỆP BỞI RẤT NHIỀU YẾU TỐ NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA FUJIFILM.

8. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

FUJIFILM ĐẶC BIỆT TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, FUJIFILM, CÁC QUAN CHỨC, GIÁM ĐỐC, CỔ ĐÔNG HOẶC NHÂN VIÊN CỦA FUJIFILM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, BỊ TRỪNG PHẠT HOẶC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT HAY BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU, CHO DÙ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC THIỆT HẠI KHÁC (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG SỰ BẤT CẨN), PHÁT SINH TỪ HOẶC CÓ BẤT KỲ LIÊN QUAN NÀO ĐẾN VIỆC TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (NGAY CẢ KHI FUJIFILM ĐÃ ĐƯỢC BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI ĐÓ), BAO GỒM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN VI RÚT, MACRO HOẶC PHẦN MỀM VÔ HIỆU KHÁC CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

9. Các hạn chế theo Mục 7 và 8.

Luật hiện hành có thể không cho phép loại trừ các bảo đảm nhất định hoặc giới hạn hay loại trừ trách nhiệm pháp lý về thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng với bạn. TUY NHIÊN, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG CỘNG CỦA FUJIFILM VỚI BẠN CHO MỌI THIỆT HẠI, MẤT MÁT, VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG HAY SAI LẦM (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG SỰ BẤT CẨN) HOẶC THIỆT HẠI KHÁC) KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ, NẾU CÓ, ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB NÀY.

10. Liên kết bị cấm.

Fujifilm cấm lưu vào bộ nhớ đệm các liên kết siêu văn bản trái phép đến Trang web này, và dựng khung bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Trang web này. Fujifilm bảo lưu quyền vô hiệu hóa bất kỳ liên kết hoặc khung trái phép nào và tuyên bố miễn trừ cụ thể mọi trách nhiệm về nội dung sẵn có trên các trang Internet khác liên kết tới Trang web này.

11. Chấm dứt.

Fujifilm bảo lưu quyền, không cần thông báo và tự quyết, chấm dứt khả năng sử dụng Trang web này của bạn, và chặn hoặc ngăn cản việc truy cập và sử dụng Trang web này trong tương lai. Việc bạn không tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ tự động hủy bỏ quyền của bạn để sử dụng Trang web này và các dịch vụ được đưa vào Trang web này, bao gồm việc chấm dứt bất kỳ giấy phép nào đã được cấp trong Thỏa thuận này. Fujifilm bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục hậu quả theo pháp luật và công bằng đối với các hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện này, bao gồm quyền chặn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể vào Trang web này.

12. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường và không làm hại Fujifilm và các công ty con, chi nhánh, quan chức, giám đốc, đại lý và nhân viên của Fujifilm khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý được trả bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Thỏa thuận này, hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba. Bạn cũng đồng ý bồi thường cho Fujifilm về bất kỳ và tất cả thiệt hại mà bạn có thể gây ra cho Fujifilm, hoạt động kinh doanh của Fujifilm, hoặc Trang web của Fujifilm do tương tác của bạn với Trang web này.

13. Quyền hạn pháp lý/Luật điều hành.

Là người dùng của Trang web này, bạn đồng ý tuân theo luật pháp của Nhật Bản bất kể xung đột nào với các nguyên tắc pháp luật. Bất kỳ và tất cả các hành động được đưa ra để thực thi Thỏa thuận này hoặc giải quyết tranh chấp phát sinh từ Thỏa thuận này sẽ chỉ được đưa ra tại các tòa án có quyền hạn pháp lý ở Tokyo, Nhật Bản, và theo tài liệu này bạn ưng thuận và đồng ý trình diện ở cấp có thẩm quyền cá nhân độc quyền và địa điểm của tòa án đó.

14. Tính hiệu lực từng phần.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị gạch bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành.

15. Thông tin liên hệ.

Bạn có thể gửi câu hỏi hoặc góp ý về Thỏa thuận này hoặc Trang web này đến Fujifilm theo địa chỉ:
FUJIFILM Corporation
E-mail: